You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Veřejné zakázky

Ačkoliv zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv vstoupil do účinnosti již dne 1. 7. 2016, stále působí povinným subjektům značné výkladové a aplikační nesnáze. Povinnost uveřejňovat vybrané smlouvy v registru smluv se vztahuje v souladu s ust. § 2 odst. 1 písm. h) zákona o registru smluv rovněž na poskytovatele sociálních služeb, kteří jsou příspěvkovými organizacemi územních samosprávních celků.
V návaznosti na zkušenosti našich klientů a požadavky zřizovatelů nabízíme vypracování směrnice a kompletní výkladové metodiky k postupu podle zákona o registru smluv. Obsahem směrnice k aplikaci zákona o registru smluv je především stanovení základních právních povinností pověřených zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb v souvislosti s uveřejňováním smluv v registru smluv. Metodika podává ucelený a srozumitelný výklad jednotlivých právních institutů a problematických aspektů zákona o registru smluv. Formou otázek a odpovědí Metodika rovněž zodpovídá dotazy, kterou jsou nám ze strany pověřených zaměstnanců často kladeny, a to například:
  • Zdali je dána povinnost uveřejňovat v registru smluv objednávky, rámcové smlouvy, dodatky, přílohy či všeobecné obchodní podmínky?
  • Zdali je možné smlouvu uveřejnit v registru smluv před jejím podpisem?
  • Zdali je dána povinnost uveřejňovat v registru smluv smlouvy uzavřené před účinností zákona o registru smluv?
  • Jaké sankce hrozí v případě neuveřejnění nebo nesprávného uveřejnění smlouvy?
  • Jakým způsobem lze vypořádat bezdůvodné obohacení, které vznikne z důvodu poskytnutí plnění ze smlouvy, která byla zrušena od počátku?
Tyto otázky a řadu dalších Vám pomůže zodpovědět naše metodika.
Prostřednictvím směrnice a metodiky k zákonu o registru smluv lze předcházet chybnému postupu Vašich zaměstnanců v souvislosti s uveřejňováním smluv v registru, který může vést až ke zrušení neuveřejněné smlouvy od počátku, nutnosti vypořádat vzniklé bezdůvodné obohacení, jakož i postihu ze strany zřizovatele. Vydání směrnice a metodiky k zákonu o registru smluv lze doporučit i z důvodu případné finanční kontroly, která velice často žádá předložení směrnice, metodiky či jiného dokumentu k aplikaci zákona o registru smluv.
Máte zájem o více informací? Kontaktujte nás – na Vaše přání Vám „na klíč“ připravíme směrnici a metodiku a uspořádáme školení pro pověřené zaměstnance.